Brandweer Kortrijk

Lesopdracht Les 2: bespreek een persbeleid (van stageplaats)

Bespreking persbeleid Brandweer kortrijk (door Bram Saveyn en Alexander Terryn)

Persbeleid Brandweer Kortrijk
1. Met wie en voor wie werk je? (Doelpubliek)
De brandweer van Kortrijk heeft verschillende doelpublieken waarmee zij moet communiceren. Intern moeten personeel en directie onderling met elkaar communiceren. Extern moet de brandweer communiceren met verschillende partners: burgers (bv. getroffenen, slachtoffers, familie, burgers die raad vragen, organisatoren van evenementen enz), pers (kan zowel lokaal, regionaal als nationaal), andere korpsen uit de Operationele Prezone Zuid-West-Vlaanderen waarmee brandweer Kortrijk samenwerkt (Harelbeke, Kuurne, Waregem, Wevelgem, Menen, enz), de 100-centrale in Brugge, multidisciplinaire communicatie met de disciplines betrokken bij het crisisbeheer van noodsituaties (politie, MUG, operationele eenheid van de civiele bescherming te Jabbeke, communicatieambtenaar, Gemeentelijk/Provinciaal Crisis- en Coördinatiecomité of Crisis- en Coördinatiecentrum van Binnenlandse Zaken, de noodplanningsambtenaar enz), beleidsverantwoordelijken (burgemeester, gouverneur, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Volksgezondheid).
2. Hoe verloopt de berichtgeving van de organisatie
 Naar aard

De berichtgeving heeft vooral tot doel mensen/diensten te informeren en te activeren. Reclame maken is niet één van haar doelstellingen.

 Naar volume

Afhankelijk van het soort bericht dat de brandweer verspreidt verschilt het volume. Zo kan de brandweer in samenspraak met stad Kortrijk een persconferentie organiseren of kunnen er bv. reporters interviews op de ramplocatie zelf afnemen. Een perscommunicé bv. zal meestal niet zo heel lang zijn.
3. Perskanalen ter beschikking
 Intern

Het ASTRID-systeem is het meeste gebruikte communicatiekanaal voor intern te communiceren (ook met andere hulpdiensten) tijdens interventies. Andere interne communicatiekanalen zijn: analoge zenders, gsm’s als noodoplossing, debriefings van interventies, de adviesraad, allerlei soorten vergaderingen, een mededelingsbord in de inkom enz.

 Extern

Externe communicatiekanalen waarop de brandweer beroep kan doen zijn : de koepelorganisatie Brandweer Vlaanderen, de bevoegde Ministeries van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, perskring Kortrijk (een vereniging van beroepsjournalisten en medewerkers uit alle media die actief zijn in Zuid-West-Vlaanderen). Daarnaast zijn er nog de externe communicatiekanalen die de brandweer zelf min of meer in de hand heeft of kan sturen zoals het Communicatieteam van stad Kortrijk, de officieren die interviews geven, de burgemeester van Kortrijk.

4. Over welke media beschikt de brandweer van Kortrijk en wat kan zij daarmee doen?

De brandweer van Kortrijk communiceert vooral met de media via persberichten en interviews . De brandweer en het lokale bestuur onderhouden goede contacten met perskring Kortrijk. Soms gaat de brandweer ook voordrachten bij organisaties geven om burgers te sensibiliseren en te informeren over maatregelen die genomen kunnen worden ter voorkoming van brand. Bij deze presentaties worden vooral veel filmpjes gebruikt (bv. om te tonen hoe snel een brand zich kan ontwikkelen). Stad Kortrijk verspreidt nieuwsbrieven naar personeel van de brandweer dat bureauwerk doet. Ook intranet biedt informatie aan brandweerpersoneel. Voor het overgrote deel van de brandweerlui bieden deze kanalen wel geen oplossing. Mededelingen op het prikbord of door (onder)officieren zelf bieden dan soelaas.

5. Wat komt er allemaal op de website van de brandweer terecht om haar publiek te informeren?

Op de website van de brandweer staat beschreven wat de brandweer is, welke structuur ze heeft, waarvoor de burger allemaal bij de brandweer terecht kan, veiligheidstips en adviezen ter voorkoming of ter bestrijding van noodsituaties (bv. de fiscale aftrekbaarheid van beveiligingsmaatregelen voor de woning), campagnes en acties de gepland zijn enz.

6. Hoe biedt de website van de brandweer een meerwaarde?

De website heeft zoals gezegd vooral tot doel de burgers te informeren. Als bv. een brandweerinspectieverslag voor een bepaalde inrichting moet worden opgemaakt, kunnen de contactgegevens van de bevoegde dienst gevonden worden op de website. Ook handig is dat via een digitaal aanvraagformulier een afspraak gemaakt kan worden met een brandpreventieadviseur zodat die bij de mensen thuis gratis advies geeft. Via een digitaal aanvraagformulier kan naar onze mening de drempel kleiner worden om advies in te winnen of om iets te bekomen. De website moet wel overzichtelijker gemaakt worden om snel iets te kunnen vinden.

7. Welke sociale media gebruikt de brandweer?

Momenteel gebruikt de brandweer van Kortrijk enkel gebruik van het sociaal medium Facebook. Deze facebookpagina van de brandweer bereikt vooral de eigen medewerkers van de brandweer. Op de pagina verschijnen bv. foto’s van brandweeroefeningen of berichten naar collega’s. Op de pagina verschijnen wel eens vacatures voor jobs bij de brandweer.
BESLUIT: Hoe werkt brandweer Kortrijk samen met de pers?
Voor een organisatie zoals de brandweer is het belangrijk dat er goede contacten onderhouden worden met de pers. Als risicocommunicatie of crisiscommunicatie foutloopt, kan dit zware gevolgen hebben voor de samenleving. Als burgers bv. de verkeerde maatregelen nemen wanneer een noodsituatie zich voordoet, kan dit hun fysieke veiligheid in het gedrang brengen. De communicatie moet dus snel, geloofwaardig en duidelijk zijn. Samen met stad Kortrijk beschikt de brandweer daarom over een crisiscommunicatieplan.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License