Voorstel geluidsnormen minister Schauvliege (Bart Van der Beken)

Inleiding

media_xl_4028931.jpg?20110126212958

Zoals we ons nog levendig voor de geest kunnen halen kwam begin dit jaar, meerbepaald op woensdag 19 januari 2011, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege op de proppen met een nieuw voorstel aangaande de Vlaamse reglementering met betrekking tot de geluidsnormen op concerten, fuiven en festivals. Dit idee, met als hoofddoel de voorkoming en bestrijding van gehoorschade op dergelijke evenementen, stuitte al snel op veel reacties zowel vanuit de muzieksector als de gezondheidswereld. Geluid in het algemeen en gehoorschade in het bijzonder blijven actuele en levendige gespreksonderwerpen in onze hedendaagse samenleving. Omwille van deze reden had ik graag, in het kader van het vak Pers & Communicatie, dit omstreden voorstel van Vlaams minister Schauvliege in de pers opgevolgd.

Wat zegt het nieuwe voorstel?

Het voorstel van de bevoegde minister gaat uit van een getrapt systeem bestaande uit 3 niveaus. Hieruit kan er bijgevolg gekozen worden bij welk niveau men zich aansluit als organisator van een evenement aangezien het immers niet nodig is dat elke activiteit even hoge geluidsniveaus bereikt. Ondanks het feit dat de niveaukeuze vrij te bepalen is, zou het uiteindelijke maximale verkregen geluidsniveau op een evenement (dus binnen het hoogste niveau, niveau 3) volgens minister Schauvliege de 100 decibels dB(A) niet mogen overschrijden.

Audiologen pleiten voor een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A) terwijl de concertorganisatoren 103 dB(A) als maximum aanzien. Minister Schauvliege koos bijgevolg voor een maximumgrens van 100 dB(A), als gulden middenweg.

In onderstaande tabel zijn de 3 verschillende geluidsniveaus met bijbehorende maatregelen weergegeven. Hierbij geldt een algemene regel: "hoe hoger het gekozen geluidsniveau, des te meer en noodzakelijker de verplichtingen tot het nemen van ondersteunende maatregelen."

Getrapt%20systeem%20geluidsnormen.bmp

Aanleidingen tot dit nieuwe voorstel

Al jaren groeit de maatschappelijke gevoeligheid voor problemen met geluid. Echter tijdens de zomer van 2009 brak in Vlaanderen het publieke debat los aangaande de geluidsniveaus op muziekevenementen met de hieraan verbonden gehoorschade.

De grootste aanleidingen tot deze bezorgdheid waren meerbepaald enkele gevallen van blijvende gehoorschade die zich toen hebben afgespeeld waaronder één met een fatale afloop waarbij een 29-jarige jongeman (Dietrich Hectors) uit Essen vrijwillig uit het leven stapte omdat hij niet meer kon leven met de zeer zware gehoorschade (Tinnitus) die hij tijdens zijn studententijd had opgelopen. In zijn aangrijpende afscheidsbrief wees Dietrich de jongeren op het gevaar van luide muziek.

Naast de vele respons hieromtrent afkomstig van de medische sector, kwam hierop eveneens reactie vanuit de muziekwereld. Het gevolg hiervan was dat festivalorganisatoren in 2010 een opgesteld charter ondertekenden waarin op concerten een maximumnorm van 103 dB(A) werd aangegeven, om de vele gevallen van gehoorschade tegen te gaan. Echter, eveneens na het afgesloten charter, bleven deze vormen van geluidsproblematiek aanhouden waardoor de verschillende betrokken partijen genoodzaakt waren om samen aan tafel te gaan zitten en met elkaar in overleg te treden.

Hieruit ontstonden er verschillende rondetafelconferenties waar, ook vanuit de muzieksector als vragende partij, het verzoek naar een duidelijke wetgeving naar voor kwam.

Aan dit uiteindelijke voorstel gingen dus brede en constructieve overlegmomenten vooraf tussen ondermeer specialisten uit de gezondheidszorg, geluidsdeskundigen en technici, gemeentediensten en andere overheden, zaaluitbaters, organisatoren, … .

Niet iedereen steunt het nieuwe voorstel

Reacties vanuit de muzieksector

Het voorstel dat nu op tafel ligt maakt het voor de hele livesector zeer moeilijk om nog op een haalbare en realistische wijze liveconcerten te organiseren. Voor cafés, kleine muziekclubs, recepties, jeugdhuizen,… wordt het vrijwel onmogelijk om nog langer concerten te laten doorgaan. Deze hebben namelijk niet de financiële draagkracht om uitgebalanceerde geluidsinstallaties aan te schaffen of dure aanpassingsmaatregelen aan hun concertruimte aan te brengen. Een bijkomend iets is dat de instrumenten in deze ruimten zonder enige versterking vaak al meer decibels produceren dan de toegelaten 100 dB(A) vanuit het voorstel. (Zie beeldfragment)

De vooropgestelde norm van 100 dB(A) is vooral onhaalbaar omdat het wetsvoorstel voorziet in de regel dat de meting van deze limiet op elke voor het publiek toegankelijke plaats gemeten mag worden. Concreet betekent dit dat metingen net voor een speaker toegelaten zijn want daar staat uiteraard ook een deel van het publiek. Als de sector (en de meeste wetgevingen in de andere Europese landen) het over een maximumnorm hebben, is dit zowat altijd de waarde gemeten aan de mengtafel (de plaats waar de geluidsmix gemaakt wordt), die meestal in het midden van de zaal op twee derde afstand van het podium staat opgesteld. Het spreekt voor zich dat het geluid op die plaats stiller is dan net voor de speakers.

media_xl_4018879.jpg?20110119155729

De minister benadert het fenomeen gehoorschade vanuit haar beleidsdomein Leefmilieu. Vreemd hierbij is dat ze zichzelf hiermee, in haar rol van minister van Cultuur, een serieuze hak zet. Het rijke concertaanbod in cafés, jeugdhuizen, muziekclubs,… waar ze als cultuurminister in Vlaanderen gerust trots op mag zijn, maakt ze als minister van leefmilieu volgens de muzieksector gewoon onmogelijk.

Vervolgens werd ook de haalbaarheid van dit nieuwe voorstel op de proef gesteld door middel van een spottend filmpje op Youtube. Hierin speelt Michael Schack (drummer van ondermeer Clouseau en Milk Inc, …) verschillende genres op het podium van de Ancienne Belgique waarbij er bijgevolg het geproduceerde geluidsniveau wordt nagegaan. Bij sommige genres werd de grens van 100 decibel reeds overschreden en dit door het geluid van een drumstel dat niet eens met microfoons werd versterkt. Wetende dat 103 dB dubbel zo luid klinkt als 100 dB, lijkt deze norm van 100 decibel moeilijk te behalen op concerten.

Wat zal de toekomst brengen?

Voorlopig, met het zicht op de festivalmaanden, ziet het er goed uit voor de Vlaamse evenementorganisatoren aangezien het voorstel van minister Schauvliege alvast is uitgesteld tot de zomer van 2012. De geluidsnormen zouden normaal gezien reeds deze zomer al van kracht zijn maar aangezien deze kwestie vele discussies met zich meebrengt is er nog een jaar uitstel voorzien alvorens er een definitieve beslissing zal vallen.

Algemeen gesteld hebben we in dit debat enerzijds de volksgezondheid die, ook op evenementen, moet blijven gegarandeerd worden door zoveel mogelijk gevallen van gehoorschade te vermijden en anderzijds mag het instellen van een geluidslimiet echter geen afbreuk doen aan de concertbeleving van het publiek.

Dit discussiepunt komt momenteel zelden tot niet in de media, vermoedelijk is dit te wijten aan het feit dat deze zaak alvast uitgesteld is tot volgende zomer, dan zullen we meer weten inzake de nieuwe geluidsnormen op evenementen in Vlaanderen.

Bibliografie

Websites:

SCHAUVLIEGE, J., Presentatie voorstel reglementering maximale geluidsniveaus muziek, http://www.jokeschauvliege.be/pers/persberichten/persbericht_presentatie_voorstel_reglementering_maximale_geluidsniveaus_muziek/ (consultatie 20 februari 2011)

SCHAUVLIEGE, J., Tien misverstanden over lawaai,
http://www.jokeschauvliege.be/pers/jokeindepers/tien_misverstanden_over_lawaai_de_standaard/ (consultatie 25 maart 2011)

EMIS, Minister Schauvliege presenteert voorstel reglementering maximale geluidsniveaus van muziek, http://www.emis.vito.be/nieuwsbericht/minister-schauvliege-presenteert-voorstel-reglementering-maximale-geluidsniveaus-van-m (consultatie 25 maart 2011)

Beeldfragmenten:

http://www.youtube.com/watch?v=ZPW5Zk4kgQA

http://www.youtube.com/watch?v=h-Rb7h1nqyg

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/nieuws/buitenland/1.1038853

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License