Politiezone Schelde-Leie

Interview met persofficier Politiezone Schelde-Leie, H. Bogaert

Met wie of voor wie communiceren jullie (Wie is jullie doelpubliek)?

Deze politiezone communiceert voornamelijk met zijn burgers. In mindere mate wordt er ook met andere politiezones gecommuniceerd. Vervolgens is er uiteraard ook nog de communicatie tussen het personeel onderling.

Welk soort berichteninfo hebben jullie?

  • Naar aard

Politiezone Schelde-Leie werkt voornamelijk met activerende en informerende berichten. Zo kan u op de site o.a. de aangekondigde verkeerscontroles terugvinden, enkele voorbeelden van preventieve acties die lopen,… . We delen ook cijfermateriaal mee, zo kan men het aantal inbraken in de zone terugvinden, het aantal ongevallen, verschillende schadegevallen door noodweer,… .

  • Naar volume

Dit politiekorps maakt vooral gebruik van verschillende korte berichten. Deze berichten kunnen eventueel gebundeld worden in ons politieblad (Politie-info), dat iedere burger van deze zone jaarlijks opgestuurd krijgt.

Schelde-Leie1.jpg

Welke kanalen hebben jullie zowel op vlak van:

  • Interne communicatie:

De interne communicatie van de politiezone verloopt via een maandelijkse nieuwsbrief. Er wordt momenteel gewerkt aan een intranet voor de politiezone Schelde-Leie. Op deze manier zal de communicatie binnen de zone een stuk vlotter verlopen en vooral veel sneller gaan. Binnen de politie is er ook een blad “het strobke”. Dit gaat enkel over politiezaken en is bijgevolg enkel voor politiemensen.

  • Externe communicatie:

Media die jullie in de hand hebben

  1. Het jaarlijkse krantje (politie-info) voor de bewoners, hierin communiceren wij als politieorganisatie met de burgers van onze zone. We proberen hen vooral te informeren over de gebeurtenissen van het afgelopen jaar.
  2. We hebben een pagina in het gemeenteblad
  3. Folders die we zelf ontwikkelen
  4. Affiches die we ontwerpen
  5. De nieuwsbrief voor het personeel valt hier ook onder.
Schelde-Leie2.jpg

Media die jullie niet in de hand hebben

Dagelijks wordt er een kort bericht gestuurd naar de afdeling “lokaal nieuws” van verschillende kranten. We zien dat deze daar de laatste tijd dankbaar gebruik van maken. We werken o.a. samen met Het Nieuwsblad, De Gentenaar en Het Laatste Nieuws.

Over welke media beschikken jullie?

De politiezone maakt voornamelijk gebruik van geschreven tekst. Beeldmateriaal is schaars omdat we van onze instelling geen sensatiebedrijf willen maken.

Hoe biedt de website van de politiezone een meerwaarde?

Mensen kunnen op de site kennismaken met de politie en het werk dat de politie levert. We werken momenteel aan een methode om meer interactie van de websitebezoekers te kunnen krijgen. We willen de mensen betrekken bij het werk en de drempel tussen burger en politie verkleinen. De site is hiervoor het medium bij uitstek.
Verder is de webpagina ook een verzamelplaats voor informatie. Als men wenst te weten wie de wijkagent is, hoe men deze kan contacteren, … kan men deze info op de site terugvinden.

Maken jullie gebruik van sociale media? Waarom wel of niet?

De grote politiekorpsen in ons land hebben hun weg reeds gevonden naar facebook, helaas lopen de kleinere politiezones achter op dergelijk gebied. Sociale netwerksites zijn zeker een mogelijk medium voor onze politiezone, maar we wensen ons eerst op de basis te concentreren. Via sociale netwerksites als facebook en netlog bereiken we hoofdzakelijk (om niet te zeggen bijna uitsluitend) de jongeren, helaas is dit momenteel nog niet voldoende gekend bij het oudere publiek.

Besluit: Hoe werkt politiezone Schelde-Leie met de pers?

Onze organisatie heeft een informatieve relatie met de pers. We merken dat de pers op regelmatige basis geïnformeerd wordt. Dit om te verkomen dat er onjuiste, onvolledige of halve waarheden neergeschreven worden. We reiken de pers correcte informatie aan van zodra deze vrijgegeven mag worden. Uiteraard hoeden we ons voor het doorgeven van persoonlijke gegevens.

De politiezone Schelde-Leie maakt voornamelijk gebruik van de geschreven pers en vond zijn weg nog niet naar sociale media zoals facebook, netlog en twitter. Sommige van deze sites zullen in de toekomst zeker gebruikt worden om informatie te verspreiden.

Om het professioneel karakter van de organisatie hoog te houden zullen niet alle sociale netwerksites kunnen dienen als medium. De politie is en blijft een overheidsinstelling die dagelijks met serieuze zaken geconfronteerd wordt. Het kan zeker niet de bedoeling zijn sensatiezucht te voeden.

We blijven een instelling die professioneel omgaat met de media, om informatieve en activerende (lees sensibiliserende) informatie over te brengen naar de burgers.

data
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License