Studiewijzer

Klik hier voor de printversie van de studiewijzer.

SITUERING

Wat je moet weten

Korte omschrijving vakinhoud

Pers en media zijn belangrijke actoren in het werkveld van de sociaalagogische bachelor. Het theoretische deel van de cursus verduidelijkt het spanningsveld tussen enerzijds de acties van de bachelor in de maatschappelijke veiligheid en anderzijds het recht op privacy en de persvrijheid. Waarvoor, wanneer en welke pers schakel je in? Hoe doe je dat en wat doe je best niet? Wat zijn de voorwaarden voor een goede relatie met journalisten? Met welke berichten kan je naar de nationale pers, welke hou je best lokaal? Wat is de taak van een woordvoerder? Hoe en door wie wordt nieuws gemaakt?

Verantwoording

Media denken aan kijkcijfers, aan persvrijheid, aan onderzoeksjournalistiek… Het is soms beter om samen te werken met de media dan dat de pers zelf op stap gaat. Voor de bachelor in de maatschappelijke veiligheid, toegepaste psychologie, sociaal werk of orthopedagogie biedt een proactieve samenwerking met en zicht op de pers de mogelijkheid om te sleutelen aan een positieve beeldvorming van zijn werkterrein.

Situering in het curriculum

Dit opleidingsonderdeel houdt verband met verschillende andere vakken en ligt in het verlengde van

 • Schrijftraining in het 1ste, 2de en 3de jaar (geldig voor BaMV)
 • De communicatietraining in het 1ste jaar (geldig voor BaMV)
 • Het maken en de promotie van de bachelorproef (thesis) in het 3de jaar (geldig voor alle opleidingen)
 • Het vak crisiscommunicatie in het 3de jaar (geldig voor BaMV)

INHOUD

Deel I: de theorie

Deze cursus laat je kennis maken met de journalist. Welke basisregels - van zowel juridische als deontologische aard - bepalen zijn doen en laten? Vervolgens maken we kennis met de gerechtelijke journalist: hoe raakt hij aan gerechtelijke informatie en welke beperkingen heeft hij? Officiële bronnen, niet-officiële bronnen en bijzondere technieken van nieuwsgaring komen aan bod. Verder gaan we na welke mogelijkheden en beperkingen er bestaan voor de gerechtelijke berichtgeving. In beginsel geldt de vrijheid van informatie voor alle berichtgeving. Toch moet de gerechtelijke verslaggeving in balans worden gebracht met andere fundamentele rechten en belangen. Zeker voor verslaggeving over lopende strafzaken dringt dat evenwicht zich op.
Daarnaast laten we een woordvoerder aan het woord die de inhoudelijke en praktische kant van zijn job komt toelichten.

Deel II: de praktijk

Deze cursus geeft je tips omtrent het spreken voor een camera, waarbij rekening gehouden wordt met de elementen uit het theoretische deel.

Als afronding van het vak gaan we op onderzoek naar ‘hoe wordt nieuws gemaakt’.

ORGANISATIE & BEGELEIDING

Wat je van ons mag verwachten

Instapbegeleiding

Het vak wordt in het derde jaar georganiseerd, net omwille van je voorkennis: er wordt verwacht dat je voeling hebt met de thematieken binnen het agogische veld, meer bepaald van je specifieke bacheloropleiding.

Onderwijskundige werkvormen

Het vak houdt het midden tussen een hoor- en werkcollege. Het vak begint theoretisch en wordt steeds praktischer. Jullie nemen o.a. voor delen van de cursus zelf het heft in handen en krijgen verschillende oefeningen voorgeschoteld.

Afspraken met studenten met een flexibele leerroute

Studenten met een functiebeperking volgen de cursus mee zoals die gegeven wordt aan de studenten zonder functiebeperking. Werkstudenten, afstandsstudenten en de studenten verkorte leerroute maken zich de theorie eigen maken via zelfstudie en bewijzen dit met een korte synthese. Voor wat betreft de praktijk van het organiseren van een persconferentie worden er afspraken met de docent gemaakt.

Begeleiding

De begeleiding bestaat uit het afwisselen van theorie en praktijk: de docent is tijdens de lessen aanwezig, tijdens de practica niet altijd, vermits de zelfwerkzaamheid centraal staat.

COMPETENTIES & LEERDOELEN

Wat we van jou verwachten

Startcompetenties

 • Je kent het werkveld van de sociaalagogische bachelor
 • Je bent op de hoogte van het bestaan en inhoud van de verschillende kranten, journaals,…
 • Je bent geïnteresseerd in de ruime wereld van Pers & Communicatie

Eindcompetenties

 • Je kan kritisch omgaan met het brede veld van pers
 • Je bent in staat om zelf een lezersbrief te schrijven
 • Je bent in staat om zelf een persbericht te schrijven
 • Je bent in staat om een krantenartikel te analyseren en zelf te schrijven

Opdachten

 • Wikiopdracht (Benedict)
 • Syntheseopdracht (Benedict)
 • Krantenanalyse (Benedict)
 • Verslag (Benedict), in onderlinge afspraak: gastspreker en bezoeken
 • Oefening ‘presenteren’ (Marian)
 • Oefening ‘interviewen’ (Marian)
 • Examenvoorbereiding (Marian en Benedict)

EVALUATIE / ASSESSMENT

Er is geen klassiek examen. Het vak wordt geëvalueerd op basis van de medewerking tijdens de hoor- en werkcolleges en de producten die afgeleverd worden. De examenopdracht voor de studenten van Ipsoc, is hier uitgeschreven. De studenten van Ipsoc bijscholing vinden hun opdracht hier.

Puntenverdeling

De klemtoon ligt op het presenteren van de cursus. Uiteraard spelen de producten die je aflevert een niet onbelangrijke rol.

Evaluatiecriteria

Zowel inhoud als vorm van de presentatie en de producten zijn belangrijk en worden beide in rekening gebracht voor de quotatie.

Feedback

 • Tijdens/na de oefeningen, in de werkcolleges, word je bijgestuurd
 • Op het einde van de cursus wordt een evaluatiegesprek gehouden tussen de docenten en de individuele student
 • Na het uitdelen van de puntenbriefjes kan je bij de docenten langsgaan om feedback te vragen over het vak en de opdrachten

TIPS

Zorg dat je aanwezig bent, zowel tijdens de hoor als tijdens de werkcolleges. Ook de vorm en inhoud van de presentatie en het interview zijn van belang. Het leerproces is belangrijk, missen mag.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License